شناسایی عوامل موثر بر حضور جربیل هندی (Tatera indica Hardwicke, 1807) در زیستگاه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی با استفاده از روش رگرسیون منطقی دوتایی (مطالعه موردی: زابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 ، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده

جربیل هندی (‌Tatera indica Hardwicke, 1807) متعلق به خانواده Muridae و زیرخانواده Gerbillinae است. گستره زیستگاهی این گونه در برگیرنده نواحی خشک و نیمه‌بیابانی است. این گونه در فهرست IUCN (2013) در طبقه کمترین نگرانی قرار دارد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون منطقی دوتایی، عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه جربیل هندی در منطقه سیستان شناسایی گردید. مطالعات میدانی این پژوهش طی فصل بهار 1392 و در پنج ایستگاه نمونه‌برداری مختلف در شهرستان زابل انجام گردید. تعداد شش متغیر محیطی شامل درصد سطح پوشش گیاهی، درصد پوشش خاک، درصد پوشش سنگریزه (قطر بزرگ­تر از 2/0 متر)‌، درصد پوشش گونه تاغ (Haloxylon sp)‌، درصد پوشش گونه کرته‌ (Desmatchia-bipinata‌)و درصد پوشش گونه علف شور (Salsola aucheri) در تعداد 60 پلات حضور و عدم حضور برداشت، و بر اساس تحلیل رگرسیون منطقی دوتایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای درصد پوشش خاک، درصد پوشش سنگریزه، درصد پوشش گیاهی گونه کرته و فاصله از منابع آبی نقش موثری (P<0.05) در ارتباط با پراکنش جربیل هندی در زابل دارند.

کلیدواژه‌ها