بررسی تأثیر تلقیح قارچ اندومیکوریزا بر رنگیزه‌های گیاهی و شاخص‌های رشد رویشی گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 عضو هیأت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

4 استادیارگروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

تنش شوری یکی از مهم­ترین عامل­های غیر زیستی است که رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان را محدود می­نماید. قارچ‌های اندومیکوریزا قادر هستند این محدودیت را در برخی گیاهان مناطق شور کاهش دهند. در این مطالعه تأثیر دو گونه قارچ اندومیکوریزا Glomusmosseaeو Glomusintraradices بر تحمل دو رقم گلرنگ شامل گلدشت و پدیده نسبت به شوری آب آبیاری ناشی از کلرید سدیم (5/0 به عنوان شاهد، 6 و 12 دسی­زیمنس بر متر) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور گیاهچه­های چهار روزه گلرنگ در مخلوطی از پرلیت و کوکوپیت و اینوکولوم میکوریزی (50 اسپور در هر گرم خاک) در شرایط گلخانه به مدت 2 ماه رشد داده شدند. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.نتایج نشان داد شوری باعث کاهش ارتفاع بوته و طول ریشه؛ وزن خشک ساقه، برگ و ریشه؛ و میزان رنگیزه­های گیاهی درگیاه گلرنگ شد که نشان­دهنده آسیب ناشی از تنش شوری در این شرایط است. در گیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریزی در مقایسه با گیاهان غیرمیکوریزی، ارتفاع ریشه و بوته؛ وزن خشک برگ، ساقه و ریشه؛ و میزان رنگیزه­ها بیشتر بود. در تیمار آبیاری با آب دارای شوری 5/0 دسی­زیمنس بر متر، بهترین عملکرد رویشی را رقم گلدشت با تلقیح قارچ Glomusintraradicesنشان داد. در آبیاری با شوری 6دسی­زیمنس بر متر، رقم پدیده با تلقیح قارچ Glomusmosseaeبیشترین عملکرد رویشی را داشت. همچنین در آبیاری با شوری 12 دسی­زیمنس بر متر، استفاده هرکدام از دوگونه قارچ مورد آزمایش در عملکرد رویشی گیاه، تأثیری مثبت و یکسان داشت. در مجموع، می­توان نتیجه­گیری کرد که تلقیح با قارچ میکوریزا در شرایط شور، می­تواند اثرهای منفی شوری بر رشد گیاه را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها