کاهش مصرف آب در فضای سبز با استفاده از مالچ های چوبی، سنگی و خرده های لاستیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد وابسته گروه مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

تبخیر از سطح خاک را می­توان عمده­ترین بخش از اجزای بیلان آب در مناطق خشک تلقی نمود که باعث هدررفت آب می­شود. پوشش چمن فضای سبز شهر­ها سالانه مقدار زیادی از آب شهری را به خود اختصاص می­دهد، بنابراین، استفاده از انواع مالچ در پوشش فضای سبز شهری را می­توان گامی در اصلاح الگوی مصرف آب قلمداد نمود. در این تحقیق که در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گردید، اثر سه نوع مالچ چوبی، سنگی و خرده­های لاستیکی با ضخامت­های 5/2 و 5 سانتیمتر  و چمن در کرت­هایی که گل داودی در آن کاشته شده بود (به مساحت یک متر مربع) در کاهش میزان آب مصرفی فضای سبز و کاهش تبخیر از سطح خاک بررسی گردید. برای مقایسه چگونگی کاهش آب مصرفی، سه کرت بدون پوشش، به عنوان شاهد انتخاب شد. آزمایش به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با 8 تیمار و در سه تکرار به مدت 70 روز انجام گردید. نتایج نشان داد که تیمار مالچ سنگی با ضخامت 5 سانتی­متر بیش­ترین تأثیر را بر کاهش آب مصرفی داشته و پس از آن مالچ سنگی با ضخامت 5/2 سانتیمتر، مالچ لاستیکی با ضخامت 5/2 سانتیمتر، مالچ چوبی با ضخامت 5/2 سانتیمتر، مالچ لاستیکی با ضخامت 5 سانتیمتر و مالچ چوبی با ضخامت 5 سانتیمتر به ترتیب در کاهش مصرف آب تأثیر­گذار بوده­اند. کرت با پوشش چمن بود و پس از آن کرت بدون پوشش بیش­ترین حجم آب را مصرف نمودند. تبخیر آب از خاک پوشیده شده با مالچ چوبی بیش از 50 درصد و با مالچ سنگی حدود 87 درصد در مقایسه با پوشش چمن کاهش یافت. همچنین مالچ­های سنگی و چوبی با ضخامت 5 سانتیمتر در مقایسه با کرت بدون پوشش به ترتیب حجم آب مصرفی را 78 و 26 درصد کاهش دادند.

کلیدواژه‌ها