اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم‌گلی‌لوله‌ای (Salvia macrosiphon Boiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت برخی عناصر غذایی گیاه و همچنین میزان قند محلول گیاه دارویی Salvia macrosiphon Boiss ، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد در سال 1391 اجرا گردید. در این آزمایش، سطوح مختلف تنش خشکی (100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) بر روی گیاه مورد نظر اعمال و صفات مورد نظر اندازه­گیری گردید. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی تأثیر معنی­داری (01/0P ) بر میزان جذب پتاس، کلسیم، منیزیم، ازت، فسفر، سدیم، روی، آهن، مس و همچنین غلظت قند محلول دارد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش خشکی، میزان تجمع ماده خشک (مجموع وزن خشک ریشه و وزن خشک اندام هوایی) و غلظت عناصر پتاس، کلسیم، منیزیم، ازت و فسفر کاهش یافته، درحالی­که غلظت عناصر سدیم، کلر، روی، آهن و مس و همچنین قند محلول افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها