بررسی اثرات کاربرد زئولیت بر مراحل اولیه رشد گونه‌های مرتعی کنار (Ziziphose Spina christi) و آکاسیا (Acacia Salicina) تحت تنش خشکی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار بخش آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده

زئولیت­ها کانی­های آلومینو سیلیکات متخلخل آبداری هستند که دارای عناصر فلزی، قلیایی و قلیایی خاکی بوده و میزان آبگیری زیاد، چگالی کم، ثبات ساختمان بلوری در هنگام آبگیری، توانایی تبادل یونی بالا و  وجود کانال­های مولکولی یکنواخت در بلورهای آبگیری شده زئولیت­ها باعث شده است که این مواد به­طور گسترده­ای در کارهای صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات کاربرد زئولیت بر میزان رشد و استقرار گونه­های مرتعی کنار و آکاسیا  کاشته شده در گلدان­های پلاستیکی و تحت تنش خشکی است. بر اساس نتایج حاصله، درصد نهال­های باقی مانده در همه تیمارها با تناوب تنش خشکی کاهش یافت و تفاوت معنی­داری بین نهال­های باقی مانده و طول متوسط ساقه در سطوح مختلف زئولیت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها