بررسی اثرات نیتروپروساید سدیم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتون تلخ تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل داری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

4 کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعیی استان یزد

چکیده

در این تحقیق اثرات نیتروپروساید­سدیم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتون تلخ تحت تنش شوری در یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری مقدار پرولین و قندهای محلول در اندام­های هوایی و زیرزمینی به­طور معنی­داری افزایش یافت، به­طوری­که در شوری 20 دسی­زیمنس بر متر، مقدار پرولین برگ نسبت به شاهد 13 برابر شد. کاربرد دو ماده مذکور باعث کاهش مقدار پرولین در این غلظت شد. مقدار قند­های محلول در ریشه و برگ در غلظت 20 دسی­زیمنس 3 برابر و کاربرد دو ماده مذکور باعث کاهش مقدار قند در این غلظت شد. همچنین با افزایش شوری، مقدار سدیم در برگ به­ طور معنی­داری در دو غلظت 10 و 20 دسی­زیمنس بر متر افزایش یافت. کاربرد دو ماده مذکور تأثیر معنی­داری در جذب سدیم در این غلظت­ها ایجاد نکرد. در مقابل مقدار پتاسیم به­طور معنی­داری در برگ و ریشه کاهش یافت. افزایش شوری در دو غلظت 10 و 20 باعث کاهش معنی­دار مقدار کلروفیل نسبت به شاهد شد. با وجود این­که کاربرد اسید سالیسیلیک تأثیری در مقدار کلروفیل ایجاد نکرد، ولی نیتروپروساید­سدیم باعث افزایش مقدار کلروفیل در غلظت 20 شد. با افزایش شوری وزن خشک ریشه کاهش معنی­داری نشان داد.

کلیدواژه‌ها