ارزیابی هیبریدهای جدید ذرت علوفه ای بر اساس شاخص های تحمل به تنش خشکی در رژیم های متفاوت آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور  بررسی هیبریدهای جدید ذرت علوفه­ای از نظر تحمل به تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان سال 1389 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.  کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری 70، 100 و 130 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر استاندارد کلاس A تعیین گردید. تعداد 14 هیبرید ذرت شامل 11 هیبرید جدید و 3 هیبرید شاهد (KSC704, KSC720, KSC700) نیز در کرت‌های فرعی قرار داده شد.  نتایج مشخص نمود که هیبرید شماره 10 در دو تنش ملایم و شدید جزو گروه تحمل کنندگان خشکی بوده و به عنوان هیبرید علوفه­ای مناسب در شرایطی  که احتمال وقوع تنش خشکی وجود دارد، شناسایی شد. هیبریدهای شماره 11 و1  با توجه به حساسیت در هر دو نوع تنش ملایم و شدید، برای محیط­هایی که احتمال کم آبی وجود دارد قابل توصیه  نیست. شاخص­های مقاومت به خشکی MP, STI, HARM, GMP دارای همبستگی مثبت و معنی­داری با یکدیگر بودند و بنابراین  دارای ارزش گزینشی یکسانی  برای انتخاب هیبریدهای مقاوم به خشکی ذرت  هستند.

کلیدواژه‌ها