بررسی عمده‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر مدیریت چرا در مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی استان سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در مدیریت چرا در مراتع قشلاقی به شیوهء پیمایشی در سال 1387 در استان سمنان به اجرا در آمد. تمام بهره‌برداران از مراتع قشلاقی در استان سمنان، جمعیت مورد بررسی در این پژوهش را تشکیل می­دهند. تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده با تخصیص نسبتی و به کار‌گیری فرمول کوکران 30 مرتع بدست آمد. داده‌ها با کمک پرسشنامه و بازدید‌های میدانی جمع‌آوری و با استفاده از روش فیش­نویسی و طبقه‌بندی فیش‌ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که در مراتع قشلاقی استان سمنان، عوامل زیادی بر مدیریت چرا تأثیر‌گذار است که از جمله مهم­ترین آنها می‌توان به مسئله مالکیت، کمیت و کیفیت علوفه و آب شرب در مرتع، محل آغل در مرتع و تعداد لنگه‌ها یا گله‌ها در هر یک از دوره­های زمانی استقرار دام در قشلاق اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها