بررسی برخی از ویژگی‌های اکولوژیکی گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در برخی مناطق نیمه‌خشک استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

2 استادیار جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

3 استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) از گیاهان بومی مراتع ایران است و در بخش وسیعی از کشور می‌روید. یکی از رویشگاه‌های اصلی این گونه، مناطق نیمه‌خشک استان اصفهان است. در مطالعه حاضر سه رویشگاه قیچ در استان اصفهان شناخته شد. جمع‌آوری اطلاعات گیاهی به روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه بندی شده انجام شد. آنالیزهای آماری از قبیل مقایسه میانگین، همبستگی ساده،‌ رگرسیون و رج‌بندی بر روی نتایج آزمایشگاهی و داده‌های صحرایی اعمال گردید. ارتباط خاک، اقلیم و عوامل فیزیوگرافی با پارامترهای گیاهی سطح تاج پوشش، تراکم و ارتفاع متوسط گیاه بررسی شد. اقلیم هر سه منطقه نیمه‌خشک (روش دومارتن) و متوسط بارش در این مناطق 140 میلیمتر است. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم­ترین عوامل تأثیر گذار بر رویش قیچ‌ها میزان منیزیم، کلسیم و درصد اشباع خاک بوده و مهم­ترین محدود کننده‌های رشد قیچ‌ها نیز میزان سدیم، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم تبادلی، آهک و گچ خاک هستند. ارتفاع از سطح دریا با ارتفاع گیاهان رابطه مثبت نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها