تهیه نقشه رویشگاه پتانسیل گونه Astragalus verus Olivier با استفاده از روش‌ رگرسیون لجستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی اصفهان.

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان.

3 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

 
 
شناسایی، حفظ و اصلاح رویشگاه­‍‍‌های گیاهان دارویی و صنعتی مراتع، از نقطه ‌نظر اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت است. این مطالعه با هدف مدل­سازی و تهیه‌ی نقشه‌ی رویشگاه بالقوه‌ی گون زرد، به‌عنوان گونه‌ای دارای ارزش‌های حفاظت خاکی – دارویی، با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مراتع فریدون‌شهر استان اصفهان انجام شد. برای رسیدن به این هدف، نقشه‌ی متغیرهای خاک از داده‌های مربوط به 70 پروفیل خاک و نقشه‌ی متغیرهای اقلیمی از 10 ایستگاه هواشناسی معرف منطقه به‌کمک تکنیک‌های زمین‌آمار در اندازه تفکیک مکانی 90×90 متر تهیه گردید. همچنین مختصات 100 سایت به عنوان مکان‌های حضور و عدم‌حضور گونه ثبت گردید. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک نقشه‌ی پراکنش بالقوه‌ی گونه‌ی گونِ‌زرد (Astragalus verus Olivier) منطقه مطالعاتی تعیین گردید. از عوامل مهم‌ محیطی تأثیرگذار بر پراکنش این گونه، متوسط بارش سالانه، میزان درصد رس خاک، میانگین دمای گرم­ترین فصل سال و درجه‌ی شیب را می‌توان نام برد. مطابق پیش‌بینی این مدل،21% از منطقه را رویشگاه عالی و 27% را رویشگاه مناسب تشکیل می‌دهد. ارزیابی مدل رگرسیون با استفاده از ضرایب آماری کاپا و سطح زیر منحنی‌ پلات‌های ROC به‌ترتیب برابر 50/0 و 75/0 بود که بر اساس طبقه‌بندی، جزء نقشه‌های با دقت خوبی به­شمار می‌آید. مدل­سازی پراکنش بالقوه گونه‌های گیاهی می‌تواند در مکان‌یابی مناطق مستعد جهت احیای رویشگاه‌های بالقوه‌ی گونه‌های مهم مانند گون زرد کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها