ارزش گذاری ارتقای کیفیت محیط زیست در جنگل باغ شادی شهرستان خاتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

در کشور ما، کشاورزی به عنوان محور استقلال و توسعه­ی پایدار معرفی شده است. رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیاز به منابع طبیعی موجب شده است تا کاهش فرسایش خاک و توسعه کشاورزی پایدار به عنوان امری ضروری در سال­های اخیر مطرح گردد. تولید محصولات کشاورزی نیازمند به دو ماده اصلی آب به عنوان مایه حیات و خاک به عنوان بستر حیات است. این تحقیق به برآورد سود اجتماعی حاصل از حفاظت آب و خاک در محدودة جنگل باغ شادی با استفاده از دو روش ارزش­گذاری مشروط و انتخاب تجربی، پرداخته است. داده­های این تحقیق با تکمیل 121 پرسشنامه به­وسیله شهروندان منطقه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، جمع­آوری شده است. به منظور  تجزیه و تحلیل داده­ها، مدل لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان می­دهد که ارزش­های اجتماعی کل، برای کاهش فرسایش خاک از اثرات خارج از مزرعه، به طور موقت 518/0 تا 546/1 میلیارد تومان و در هر هکتار حدود 14 تا 41 هزار تومان است. همچنین نتایج بیان­گر این است که افراد با درآمد بالاتر، تحصیلات بالاتر و متاهل، تمایل به پرداخت مثبتی به­منظور بهبود کیفیت محیط زیست از خود نشان می­دهند، اما این موضوع در مورد افراد مسن و شاغل صادق نیست.­ با توجه به نتایج، انجام طرح­های حفاظت خاک برای بهبود شرایط محیطی منطقه برای شهروندان، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این­رو، ترویج و فرهنگ­سازی برای شناخت بیشتر مسئله حفاظت خاک به کشاورزان و در پی آن پرداخت کمک­ هزینه­ از سوی دولت، برای بهبود کیفیت آب و خاک منطقه ضروری است.

کلیدواژه‌ها