برنامه ریزی راهبردی برای توسعه پایدار در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کهیاز استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

10.29252/aridbiom.2020.2003

چکیده

مناطق حفاظتشده از جمله مهم­ترین مناطقی هستند که برای حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری در درازمدت دارای حائز اهمیت هستند. شناخت فرصت‌ها و تهدید‌ها در این مناطق جهت برنامه‌ریزی راهبردی به منظور دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.تجزیه و تحلیل نقاط قوّت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌ها (SWOT) یکی از کاربردی‌ترین رویکردهای شناخت و سنجش وضعیت است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل نقاط قوّت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌ها در منطقه حفاظت‌شده کهیاز با استفاده از رویکردهای کمّی و کیفی نظیر SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمّی و ارائه راهکار مدیریتی مناسب برای توسعه پایدار در این منطقه است. نتایج نشان داد که بالا بودن تنوع‌زیستی، حضور گونه‌های شاخص نظیر هوبره و چشم‌اندازهای زیبا و بکر مهم­ترین نقاط قوّت این منطقه و نزدیکی به منطقه گردشگری زواره و پناهگاه حیات‌وحش خارو و نزدیکی به مراکز جمعیتی مهم­ترین فرصت‌های منطقه است. مهم­ترین نقاط ضعف، کمبود نیروی انسانی و تجهیرات حفاظتی، حضور دامداران در منطقه و نبود مدیران آگاه و ضعف مدیریت آنها و مهم­ترین عوامل تهدید‌کننده در منطقه کهیاز، چرای بی‌رویه دام، شکار غیرمجاز و نامناسب بودن زیر‌ساخت و عدم سرمایه‌گذاری در منطقه شناسایی شد. ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمّی نشان داد بهترین راهبرد مدیریتی در این منطقه، توسعه گردشگری است. تنوع چشم‌اندازهای طبیعی و بکر و تنوع حیات‌وحش منطقه شرایط مناسبی برای برگزاری تورهای طبیعت‌گردی فراهم می­کند. توسعه زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز، تبلیغات مؤثر با استفاده از فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌ مناسب در این حوزه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Ahmadi, H. (1998). Strategic planning and its applications. Samt Publishing, Tehran. 262 pp. (in Farsi).
[2]. Aligholizadeh, N., Ramezanzadeh, M. and Esmaeeli, M. (2015). Environmental behaviors of tourists in the desert destinations (Case Study: rural areas of Khour and Biabanak Township). Rural Research, 6: 253-274 (in Farsi).
[3]. Azani, M., Fotouhi, Z. and Daie, N. (2011). Ecotourism assessment of desert cities using SWOT model (Case study: Zavareh town). National Conference on Desert Ecology, Tourism and Environmental Arts, 14-15 December, NjafAbad, Iran. (in Farsi).
[4]. Darvishsefat, A. A. (2006). Atlas of Protected Areas of Iran. Tehran: Department of Envirinment. 170 pp.
[5]. Davarkhani, F., Gasemi, Y. and Shokravi, N. (2012). Strategic analysis for tourism development based on ecological potential of Orumieh Lake by SWOT technique Journal of Wetland Ecobiology, 3: 81-93. (in Farsi).
[6]. Fazelnia, G. and Hedayaty, S. (2010). Appropriate strategies for tourism development in Zarivar Lake. Iranian Journal of Geography and Development, 8: 145-170. (in Farsi).
[7]. Ghaempour, H. (2016). Strategic planning for ecotourism development in Ilam protected areas (study area: Dehloran Natural Rezerve). Farhang Ilam, 16: 187-204 (in Farsi).
[8]. Ghaseminazhad, S., Soltani, S. and Soffianian, A. (2011). Investigating the relationship between drought occurrence and migration phenomenon in Isfahan province. 7th National Seminar on Watershed Management Sciences and Engineering, 27 April, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (in Farsi).
[9].Birdlife International. (2020). Chlamydotis macqueenii. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22733562A155425140. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22733562A155425140.en. Downloaded on 22 March 2020.
[10]. Jafari, S., Sakieh, Y., Dejkam, S., Alavian, S., Yaghubzadeh, M. and Danehkar, A. (2013). Developing of management strategies for conservation of Miankaleh wetland by using SWOT analysis. Journal of Wetland Ecobiology, 5: 5-18 (in Farsi).
[11]. Jahanian, M. and Zandi, E. (2011). Exploring the ecotourism potentials of deserts of Yazd Province, a SWOT analysis. Human Geography Research Quarterly, 42, 61-74 (in Farsi).
[12]. Jiang, J. (2008). Evaluation of the potential of ecotourism to the contribute to local sustainable development, A case study of Tengtou village, China, MSc. Thesis, Massey University, New Zealand.
[13]. Kajanus, M., Kangas, J. and Kurttila, M. (2004). The use of value focused thinking and the A’ WOT hybrid method in tourism management. Journal of Tourism Management, 25: 499-506.
[14]. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J. and Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case. Journal Forest Policy and Economics, 1: 41-52.
[15]. Madjnoonian, H. (2014). Protected Areas Criteria and Guidlinges for selection, conservation. Dey Negar, Tehran 414 pp. (in Farsi).
[16]. Meffe, G. K., Ehrlich, A. H. and Ehrenfeld, D. (2002). Human population control: the missing agenda. Conservation Biology, 7: 1-3.
[17]. Mirahmadi, A., Motamedi-Rad, M., Pourhashemi, S., Gharaie, H. and Abbariki, Z. (2012). Investigating ecotourism potentials of Mazinan desert in Sabzevar, using SWOT. Arid Regions Geographic Studies, 8: 55-75.
[18]. Moshiri, S. R. and Seyed-Abusaedi, S. A. (2011). The role of ecotourism in sustainable development of rural area, a case study in Torghabeh, Razavi Province. Geography, 82: 49-62 (in Farsi).
[19]. Naghavi, M. R. and Biglari, S. (2013). The role of natural hazards (drought) in rural migration: case study Dehestan Shohaday Behshahr. Journal of Physical Geography, 6: 85-97 (in Farsi).
[20]. Nasri, M., Kazemzadeh Ardestani, A. R. and Darayesh, R. (2011). Evaluation of rural tourism using SWOT model in Ardestan. Geographical Journal of Cheshmandaz-e-Zagros, 3: 61-79.
[21]. Nasri, M. and Modarres, R. (2007). Rrgional drought analysis of ardestan region base on two drought indices. Pajouhesh va Sazandegi, 20: 167-176 (in Farsi).
[22]. Omidi, N. (2012). Assessment of strategy for tourism development in Ilam province, using SWOT and QSPM models. Journal of Regional Planning, 2: 95-104 (in Farsi).
[23]. Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology, 15: 234-281.
[24]. Soroushnia, S. (2019). Strategic planning for sustainable development of Choghakhor wetland protected area. Geography and Human Relatioships, 2: 202-213 (in Farsi).
[25]. Vazin, N., Barghi, H. and Tabatabaee, M. (2018). Analysis of the impact of desert tourism on rural areas, Case Study: Rural Areas of Jarghouyeh Olya and Bon Rood of Isfahan Township. Geographical Journal of Territory, 15: 105-121 (in Farsi).