مقایسه روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای برای برآورد تراکم در جنگل گلپرکی دلفارد، جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز- مدیریت حوزه‌های آبخیز، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.29252/aridbiom.2021.2000

چکیده

یکی از 18رویشگاه‌های انحصاری در جیرفت با خاک‌های آتشفشانی آذرین، رویشگاه جنگلی انارشیطان Tecomella undulata  در گلپرک دلفارد است که به علت‌های متعدد دستخوش تخریب و کاهش وسعت جنگل شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه‌ی روش‌های اندازه‌گیری فاصله‌ای تراکم گونه درختچه‌ایانارشیطاندلفارد جیرفت است. در پژوهش حاضر، روش­های نمونه‌برداری نزدیکترین فرد، نزدیکترین همسایه، دومین نزدیکترین همسایه، روش ترکیبی و نقطه مشترک مورد مقایسه قرار گرفت. پس از تعیین حداقل سطح پلات، سه منطقه معرف در رویشگاه با تراکم بالا، تراکم متوسط و تنک تعیین در هر منطقه 5 ترانسکت 500 متری مشخص و  پنج نقطه به تفکیک 100 متر روی هر ترانسکت اجرا شد. در هر منطقه معرف پلات 100×200 متر به عنوان شاهد قرار داده شد. در سه منطقه معرف نتایج نشان داد که میانگین تراکم در مناطق معرف متراکم، نیمه متراکم و تنک به ترتیب 7/45، 89/17 و 09/11 و میانگین درصد تاج پوشش 84/19، 32/15 و 5/12 بوده و بین روش‌های مختلف نمونه‌برداری فاصله‌ای در برآورد تراکم اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده در منطقه متراکم، روش دومین همسایه نزدیک با برآورد 9827/0، دارای کم‌ترین صحّت و روش نزدیک‌ترین همسایه با برآورد‌کننده Cottam & Curtis 2 ، 0017/0-  دارای بیش‌ترین صحّت بود. همچنین در منطقه تنک، روش نقطه مشترک با برآورد 0057/0 و روش نزدیکترین دومین همسایه با برآورد 305/0 به ترتیب دارای بیشترین و کم‌ترین صحّت است. پیشنهاد می­شود که در مناطق متراکم انار شیطان از روش نزدیکترین همسایه و در مناطق کم تراکم از روش نزدیک­ترین فرد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


[1]. Arefian, M. Askari, Y. and Rabiei, M. (2014). Comparison of different measurement methods of density for Amygdalus eburnea Spach in Shahr-e Babak, Kerman province. Journal of Plant Research, 27(1): 72-81. (in Farsi).
[2]. Askari, Y. Zubayeri, M. and Sohrabi, H. (2013). Comparison of Five Distance Sampling Methods for Estimating Quantitative Characteristics of Zagros Forests. Journal of Forest and Poplar Research of Iran, 21 (2): 328-316. (in Farsi).
[3]. Baraniyan, E., Bassiri, M. Bashari H. and Tarkesh, M. (2014). Effects of Plot Size and Shape on Sample Size in Vegetation Cover Measurements (Rangeland of Fereidan in Isfahan province), Scientific Journal of Rrangeland, 8(1): 25-36. (in Farsi).
[4]. Baraniyan, E., Bassiri, M. Bashari, H. and Tarkesh, M. (2011). Study of spatial pattern of plants using point pattern analysis, spatial and quadrate indices. Journal of Rangeland, 5(3): 258-269. (in Farsi).
[5]. Basiri, R., Moradi, M., Kiani, B. and Maasumi, M. (2018). Evaluation of distance methods for estimating population density in Populus euphratica Olivier natural stands (Case study: Maroon riparian forests, Iran), Journal of Forest Science, 64(5): 230–244.
[6]. Basiri, M. and Karimi, A. A. (2001). Investigation on and determination of appropriate method for shrub density estimation in land proceeding of first national seminar entitled. Research for range land and livestock management, 347-376. (in Farsi).
[7]. Beasom, S. L. and Hauck, H. H. (1975). A comparison of four distance sampling techniques in south Texas live oak Mottes. Journal of Range Management, 28(2): 142-144.
[8]. Borhani, M., (2001). Comparison on efficiency density and cover estimation in sagebrush steppe of Isfahan province. M.S.C. Thesis, faculty of natural resources. Isfahan University of Tech. (in Farsi).
[9]. Byth, K. and Ripley, B. D. (1980). On sampling spatial patterns by distance methods. Biometrics: 279-284.
[10]. Cottam, G., and Curtis, J. T. (1956). The use of distance measures in phytosociological sampling. Ecology, 37(3): 451-460.
[11]. Esmaeeli, Z., Pilehvar, B., Kaboodi, A., Mirazadi, Z. (2017). The Appropriate sampling method for estimating density and Crown Canopy of declined oak stands in Dinarkooh protected, Abdanan, Ilam, 1(10): 53-60. (in Farsi).
[12]. Ghasemi Ghochghar, S. (2003). Evaluation of Spatial distribution pattern of trees with distance methods. M.S.C. Thesis, Faculty of Natural Recourses, University of Gorgan, 91 p.
[13]. Ghorbani. J., A. Rezai, N. Safaeian and Tamartash, R. (2010). Comparison of five Distance Methods for Measuring Density in Several Vegetation types of Khazar Flora. Journal of wood and forest science and Technology, 17 (2): 105-119. (in Farsi).
[14]. Haidari, R., Gholami, M., Masomei, S. M. (2016). Study of distance sampling methods accuracy to estimation of Mediterranean stinkbush species (Anagyris foetida) Density (Case study: Forests of Kasakaran, Gilanegharb), Ecology of Iranian Forests, 4(7): 26-34. (in Farsi).
[15]. Imani, J. Arzani, h. and Zare Chahoki, M. A. (2013). Comparison of the efficiency of estimation methods for three rangeland species Bromus tomentellus, Festuca ovina, Prangos ferulacea. Journal Rangeland and watershed, Iranian Journal natural resources: 180-190. (in Farsi).
[16]. Joset, L., (2004). A simple distance estimator for plan density in uniform stand. New Zealand Ecological Society, 20: 131-147.
[17]. Karami, P., Gorgin karaji, M. and Jonidy Jafari, H. (2016). Choose the most appropriate distance method for estimating density astragalus gossypinus fisch in kordestan rangeland. Journal of Rangeland, 158-169. (in Farsi).
[18]. Karamshahi, A. (2007). Evaluation of different sampling of circular and distance methods. Ph.D. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 164 p. (in Farsi).
[19]. Kiani, B., Fallah, A., Tabari, M., and Hoseini, S. M. (2013). A comparison of distance sampling methods in Saxaul (Halloxylon ammodendron) shrub-lands, Polish Journal of Ecology, 61(2): 207-219.
[20]. Krebs, C. J. (1999). Ecological Methodology. New York, Harper and Row. 15 (4): 72- 74.
[21]. Ludwig, J. A., L. Quartet., and Reynolds. J. F. (1988). Statistical ecology, a primer in methods and computing. John Wiley and Sons. 1(1): 10-32.
[22]. Mac Aller, T. F. and Matthew, W. (1993). Methods for plan sampling. P 23-69.
[23].Moghadam, M. (2009). Range and Range, Tehran University Press, 470. (in Farsi).
[24]. Moghadam. M. (1988). Rangeland, and range management, Tehran University press. 470. (In Farsi).
[25]. Morisita, M. (1957). A new method for the estimation of density by the spacing method applicable to nonrandomly distributed populations. Phys. and Ecol. 7: 134-144 (in Japanese). U. S. Dep. Agr. Trans. 20 p.
[26]. Myerson, R., I. Zobeiri, E. Birnbaum, D. Dietz, J. Fleshman, I. Kodner, and Ratkin, G. (2002). Early results from a phase I/II radiation dose-escalation study with concurrent amifostine and infusional 5-fluorouracil chemotherapy for preoperative treatment of unresectable or locally recurrent rectal carcinoma. In Seminars of oncology, 29(6): 29-33.
[27]. Pourbabaei, H. (2004). Statistical Ecology. Guilan University, 293-319. (in Farsi).
[28]. Safari, A. (2010). Evaluation of Spatial distribution pattern of Quercus persica and Pistacia atlantica Desf. In Zagros Forest (case study: Bayangan Forests, Kermanshah). M. S.C. Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, 83 p. (in Farsi).
[29]. Saadatfar, A., Barani, H. and Mesdaghi, M. (2007). An investigation on comparison of eight distance methods of density measurement in shrublands of Zygophyllum eurypterum in Bardsir-Sirjan region. Journal of Agriculture Science and Natural Resources. 14 (1): 183-192. (in Farsi).
[30]. Sadeghi kaji, H., Garavand, S. and Zafarian, I. (2016). Bias analysis of modified estimator of N- tree method for estimating stand density and crown cover area in Zagros Forests, Iranian Journal of Forest, 8( 5): 239-250. (in Farsi).
[31]. Sanadgol, A. (1995). Comparison on efficiency of some method of density estimation on different vegetation type of Iran-tiuranian region. M.S.C. Thesis, Faculty of natural resources. (in Farsi).
[32]. Sohrabi, H., Askari, Y. and Zobeiri, M. (2013). The correctness of transect in plant cover estimation and density of Zagros forest in Chartagh Ardal region, Forest journal and wood production, Natural resources Journal of Iran. 66(3): 267-276. (in Farsi).
[33]. Strategic executive headquarters of comprehensive scientific map, (2013). Medicinal plant and traditional medicine of national document, p 1-22. (in Farsi).
[34]. Warren, J., Muller. A. (2002). Plan density estimation by point-to plan techniques. Csiro mathematical and information sciences, 1-12.
[35]. Zobeiri, M. (2002). Forest biometry. University of Tehran, 401 p. (in Farsi).