بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گونه آسمانی گچ دوست (Anabasis calcarea)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مرحله جوانه­زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشد آن­ها است که اغلب تحت تأثیر تنش­های محیطی به ویژه شوری و خشکی قرار می­گیرد. به منظور بررسی چگونگی جوانه­زنی گونه آسمانی­گچ­دوست در سطوح مختلف شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه در3 تکرار و قالب طرح کاملاً تصادفی برنامه­ریزی گردید. آزمایش خشکی با 5 سطح (شاهد، 3-، 7-، 11- و 18- بار) و آزمایش شوری در 2 نوع نمک NaCl و مخلوطNaCl + Na2SO4  هر یک در 6 سطح (شاهد، 3-، 7-، 11- ، 18- و 36- بار) انجام شد. برای ایجاد شرایط تنش شوری و خشکی به ترتیب از NaCl، مخلوط NaCl + Na2SO4 (به نسبت 50%) و 6000 PEG استفاده شد. نتایج نشان داد که تنش شوری و خشکی در سطوح بالا، درصد و سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه و ساقه­چه را به­طور معنی­دار (P< 0/05) کاهش می­دهد. گونه آسمانی­گچ­دوست در خشکی 11- بار و شوری 18- بار در دو تیمار NaCl و مخلوط NaCl + Na2SO4، به ترتیب 53/95% ، 53/66% و 77/81% جوانه­زنی دارد. به ­طورکلی می­توان چنین نتیجه­گیری نمود که کاهش درصد جوانه­زنی درگونه آسمانی­گچ­دوست به علت کاهش پتانسیل اسمزی است و این گیاه از گونه­های مقاوم به شوری و خشکی است.
 

کلیدواژه‌ها


Anvari, S. M., Mehdikhani, H., Shahriari, A., & Nuri, G. (2008) Effect salinity stress in germination seven species of pasture. Iranian Journal of Desert and Rangeland Research, 16, 262-273 Azarnivand, H., Zandi Esfahan, E., & Shahriari, E. (2005) Effect of salinity stress on germination of Haloxylon aphyllum, Seidlitzia rosmarinus and Hammada salicornica. Iranian Journal of Desert 11 (1), 187-196 Hassani, A. (2002) Effects of salinity and water stress on some morphological, physiological and metabolic Ocimum basilicum plant. MSc. Thesis, Tarbiat Moddarres University, Hosseini, H., & Rezvani Moghadam, P. (2005) Effect of water and salinity stress in seed germination on Isabgol (Plantago ovata). Iranian Journal of Agricultural Research, 4 (1), 15-22 Huang, Z., Zhang, X., Zheng, G., & Gutterman, Y. (2003) Influence of light, temperature, salinity and stirage on seed germination of Haloxylon ammodendron. Journal of Arid Environments, 55, 453-464 Khan, M. A., Gul, B., & Weber, D. J. (2002) Improving seed germination of Salicornia rubra (Chenopodiaceae) under saline conditions using germination regulating chemicals. Western North American Naturalist, 62, 101-105 Khan, M. A., Gul, B., & Weber, D. J. (2001) Effect of salinity and temperature on the germination of Kochia scoparia. Wetland Ecology & Management, 9, 483-489 Mosleh Arany, A., Bakhshi Khaniki, G., Nemati, N., & Soltani, M. (2011) Investigation on the effect of salinity stress on seed germination of Salsola abarghuensis, S. arbuscula and S. yazdiana, Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 18 (2), 267-279 Mozaffarian, V. (1999) Yazd flora. Publication of Yazd Mozaffarian,V. (1997) A dictionary of Iranian palnt names. Contemporary Culture Press, 2nd edition. Ramezani Gasak, M., Taghvai, M., Masoudi, M., Riahi, A., & Behbahani, N. (2009) Effect of water and salinity stress in seed germination on Capparis spinosa. Iranian Journal of Rangeland Research 4, 411-420 Shahbazi, A., Nosrati, K., & Zehtabian, G. (2005) ). Study of germination a recovery of germination Haloxylon aphyllum in various conditions of temperature and salinity. Iranian Journal of Desert, 10, 157-167 Shannon, M. C., & Grieve, C. M. (1999) Tolerance of vegetable crops to salinity. Scientia Horticulturae, 78, 5-8 Teimouri, A. (2002) Investigation on the effect of salinity stress on seed germination of, Salsola richteri, S. rigida, S. dendroides. MSc. Thesis, Tehran University, Teimouri, A., Moghaddam, M., Heidari Sharif Abadi, H., Jafari, M., & Azarnivand, H. (2005) Effect of salinity levels on seed germination in three salsola species. Iranian Journal of Natural Resources, 58 (3), 701-710 Zehtabian, G. R., & Javadi, M. R. (2003) Effect of water stress on seed germination of three Salsola species. Iranian Journal of Desert, 8 (1) Zia, S., & Khan, M. A. (2004) Effect of light, salinity and temperature on the germination of Limonium stocksii. Canadian Journal of Botany, 82, 151-157 Zireh zadeh, M., Shahin, M., & Tohidi, M. (2008) Effect of salinity and water stress in seed germination of Thymos, Iranian Journal of Physiology Crops, 4, 61-70