استفاده از روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده گونه تاغ (Halloxylon ammodenderon C.A.May)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

10.29252/aridbiom.8.1.37

چکیده

برآورد زی‌توده درختان جنگلی برای اهداف کاربردی و پژوهشی مورد توجه است. هدف این پژوهش، بررسی روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده درختچه‌های تاغ در دشت یزد- اردکان است. به این منظور 20 درختچه برای قطع به‌صورت تصادفی انتخاب شد. ابتدا مشخصات درختچه‌ها از قبیل نماینده قطر یقه، ارتفاع، تعداد ساقه، قطر تاج و مساحت تاج اندازه‌گیری و سپس گیاهان قطع شدند. اجزای مختلف درختچه­ ها شامل تنه و شاخه تفکیک و توزین شد. برای تعیین نسبت وزن خشک به وزن ‌تر، دیسک‌هایی از قسمت‌های مختلف تنه گرفته و به آزمایشگاه منتقل شد. با استفاده از این نسبت، وزن خشک تنه و سرشاخه و در نهایت زی­توده بالای زمین محاسبه شد. تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی زی‌توده درختچه­ها بر اساس متغیرهای اندازه­گیری شده در عرصه انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه قوی و معنی‌داری بین زی‌توده درختچه‌های تاغ و نماینده قطر یقه وجود دارد. هیچ‌کدام از مدل‌های مبتنی بر تعداد ساقه معنی‌دار نبودند. بهترین روابط بین وزن خشک تنه با نماینده قطر یقه (82/0=2R)، وزن خشک شاخه با مساحت تاج (75/0=2R) و وزن خشک کل (زی‌توده بالای زمین) با نماینده قطر یقه (84/0=2R) وجود داشت. مدل‌های مبتنی بر ارتفاع و قطر تاج نیز مدل‌های نسبتاً مناسبی بوده و توانستند 70-60 درصد تغییرات زی­توده را پیش‌بینی کنند. درمجموع می‌توان گفت متغیر نماینده‌ قطر یقه پیش‌بینی کننده‌ بسیار خوبی برای زی‌توده در جنگل‌کاری‌های تاغ است. همچنین مدل­های ویژه سن، مشروط بر کافی بودن تعداد نمونه، برآورد بهتری از زی­توده گونه تاغ با خطای کمتر نسبت به مدل­های کلی ارائه می­دهند.

کلیدواژه‌ها


[1]. Afrounde, A., Kiani, B., & Attarod, P. (2014). Introducing allometric equations for determine tree volume in Acer monspessulanum sub.sp. cinerascens, 2nd International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges, 23-25 February, Tabriz, Iran, 9 p, (in Farsi).
[2].Bakhtiarvand Bakhtiari, S., & Sohrabi, H. (2012). Allometric equatioms for estimating above and below-ground carbon storage of four broadleaved and coniferous trees. Iranaian Journal of Forest and Poplar Research, 20(3), 481-492, (in Farsi).
[3].Basuki, T.M., Van Laake, P.E., Skidmore, A.K., & Hussin, Y.A. (2009). Allometric equations for estimating the above-ground biomass in tropical lowland Dipterocarp forests. Forest Ecology and Management, 257, 1684-1694.
[4]. Cai, S., Kang, X., & Zhang, L. (2013). Allometric models for aboveground biomass of ten tree species in northeast China. Annals of Forest Research, 56 (1), 105-122.
[5].Canadell, J., Riba, M., & Andres, P. (1988). Biomass equations for Quercus ilex L. in the Montseny Masif, Northeastern Spain. Forestry, 61(2), 137-147.
[6]. Castro, I., Casado, M.A., Ramirez-Sanz, L., DeMiguel, J.M., & Diaz, F. (1996). Estimation functions of aerial biomass of some Mediterranean shrubs species from the center of the Iberian Peninsula. Forest Ecology and Management, 184, 355-368.
[7]. Chojnacky, D.C. (1984). Volume and biomass for Curlleaf Cercocarpus in Nevada, United States Department of Agriculture, Forest service, Research paper INT-332.
[8]. Chojnacky, D.C. (1988). Woodland volume equations for Arizona Fort Apach and Sancarlos Indian reservations, United States Department of Agriculture, Forest service, Intermountain Research station, Research NOT INT-379.
[9]. Cole, T.G., & Ewel, J.J. (2006). Allometric equations for four valuable tropical tree species. Forest Ecology and Management. 229, 351-360.
[10]. Creighton, M.L., & Kauffman, J.B. (2008). Allometric models for predicting aboveground biomass in two widespread woody plants in Hawaii. Biotropica, 40(3), 313-320.
[11]. Ebuy, J., Lokombe, J.P., Ponette, Q., Sonwa, D., & Picard, N. (2011). Allometric equation for predicting aboveground biomass of three tree species. Journal of Tropical Forest Science, 23(7), 125-132.
[12]. Henry, M., Besnard, A., Asante, W.A., Eshun, J., Adu-Bredu, S., Valentini, R., Bernoux, M., & Saint-Andre, L. (2010). Wood density, phytomass variations within and among trees, and allometric equations in a tropical rainforest of Africa. Forest Ecology and Management, 260, 1375-1388.
[13]. Irannezhad Parizi, M.H. (2006). Management plan for artificial plantations in desert areas of Rezvanshahr-Ebrahim Abad, Sadoogh, Yazd Office of Natural Resources, 135 p, (in Farsi).
[14]. Iranmanesh, Y., Jalali, S.G.A., Sagheb-Talebi, Kh., Hosseini, S.M., & Sohrabi, H. (2013). Allometric equations of biomass and carbon stocks for Quercus brantti acorn and its nutrition elements in Lordegan, Chaharmahal Va Bakhtiari. Iranaian Journal of Forest and Poplar Research, 20(4), 551-564, (in Farsi).
[15]. Khademi, A., Babaei, S., & Mataji, M. (2009). Investigation on the amount of biomass and its relationship with physiographic and edaphic factors in oak coppice stand (Case study Khalkhal, Iran). Iranian Journal of Forest, 1(1), 57-67, (in Farsi).
[16]. Lamberty, B.B., Wang, C., & Gower, S.T. (2002). Above ground and below ground biomass and sapwood area allometric equations for six boreal tree species of northern Manitoba. Canadian Journal of Forest Research, 32(8): 1447-1450.
[17]. Litton, C.M., Sandquist, D.R., & Cordell, S. (2006). Effects of non-native grass invasion on aboveground carbon pools and tree population structure in a tropical dry forest of Hawaii. Forest Ecology and Management, 231,105-113.
[18]. Losi, C.J., Siccama, T.G., Condit, R., & Morales, J.E. (2003). Analysis of alternative methods for estimating carbon stock in young tropical plantations. Forest Ecology and Management, 184, 355-368.
[19]. Ludwig, J.A., Reynolds, J.F., & Whitson, P.D. (1975). Size- biomass relationships of several chihuahuan Desert shrubs. American Midland Naturalist, 94(2), 451-461.
[20]. Miller, E.L., Meeuwig, R.O., & Budy, J.D. (1981). Biomass of single leaf pinyon and Utah juniper, United States, Intermountain Forest and Range Experimental station, Research paper INT-273.
[21]. Mohammadi, A., Kalagari, M., Ladanmoghadam, A., and Mirakhori, R. 2013. Investigation on growth and physiological characteristics of Populus euphratica Oliv. Provenances at Garmsar Desert Station. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(1), 115-125, (in Farsi).
[22]. Nelson, B.W., Mesquite, R., Pereira, L.G., Souza, S.A., Batista, G.T., & Couto L.B. (1999). Allometric regression for improved estimate of secondary forest biomass in the central Amazon. Ecology and Management, 117, 149-167.
[23]. Oyonarte, P.B., & Cerrillo, R.M. (2003). Aboveground phytomass models for major species in shrub ecosystems of western Andalusia. Investigación Agraria Sistemasy Recursos Forestales. 12(3), 47-55.
[24]. Panahi, P., Pourhashemi, M., & Hasaninejad, M. (2014). Allometric equations of leaf biomass and carbon stocks of oaks in National Botanical Garden of Iran. Iranian Journal of Plant Researches, 27(1), 12-22, (in Farsi).
[25]. Panhian, A., Naseri, H., Karimpoor, M. & Jafari, M. 2013. Potential of carbon sequestration in Haloxylon aphullum plantations beside Ivanki-Garmsar Autobahn. Desert Ecosystem Engineering, 2(3), 67-76.
[26]. Sabbagh, S. (2014). Evaluation of satellite images capability to estimating biomass of saxaul lands (Case study: Birjand), Master Dissertation, Faculty of Natural Resources, Yazd University, (in Farsi).
[27]. Segura, M., & Kanninen, M. (2005). Allometric models for tree volume and total aboveground biomass in a tropical humid forest in Costa Rica. Biotropica, 37(1), 2-8.
[28]. Sohrabi, H., & Shirvani, A. (2011). Allometric equations for estimating standing biomass of Atlantic Pistache (Pistacia atlantica Var. mutica) in Khojir National Park. Iranian Jornal of Forest, 4(1), 55-64, (in Farsi).
[29]. Vahedi, A., Mataji. A., Babayi-Kafaki, S., Eshaghi-Rad, J., & Hodjati, S.M. (2013). Modeling the bole mass of beech (Fagus Orientalis Lipsky) through allometric equations within Hyrcanian forests. Iranian Journal of Forest, 5(3), 309-322, (in Farsi).
[30] Weaver B., & Weunsch K.L. (2013). SPSS and SAS programs for comparing Pearson correlations and OLS regression coefficients. Behavior Research Methods, 45(3), 880-895.
[31]. Whittaker, R.H., & Woodwell, G.M. (1968). Dimension and production relations of trees and shrubs in the Brookhaven forest, New York. The Journal of Ecology, 56(1), 1-25.
[32]. Yoosefi M. (2013). Estimating carbon sequestration in Haloxylon sp and Atriplex canescens in Hossein-abad Ghinab, South Khorasan, Faculty of Agriculture, Shiraz University, (in Farsi).