تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت، دانشگاه زابل و بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

4 دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

10.29252/aridbiom.7.2.73

چکیده

این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل امرژی برای ارزیابی جنبه‌های محیط زیستی تولید انگور یاقوتی سیستان که از مهترین محصولات باغی است اجرا شد. در این مطالعه تمام ورودی‌ها اعم از ورودی‌های تجدید‌پذیر شامل نور خورشید، باد و باران؛ تجدید ناپذیر شامل خاک؛ نهاده‌ها و خدمات خریداری شده شامل نیروی انسانی، کودهای شیمیایی نیتروژن، پتاسیم و فسفر و سموم شیمیایی برای تولید انگور یاقوتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد کل امرژی تولید انگور یاقوتی برابر1016×94/1 امژول خورشیدی که بیشترین امرژی مصرفی با 41/43 درصد مربوط به نیروی کارگری و پس از آن مربوط به آب آبیاری با 16/23 درصد و در رتبه سوم مربوط به مصرف نیتروژن با 32/11 درصد بود. شاخص نسبت عملکرد امرژی 31/1، شاخص نسبت سرمایه گذاری امرژی 25/3، نسبت بارگزاری بر محیط زیست 541/0 و شاخص پایداری امرژی 42/2 حاصل گردید، که در مقایسه با گزارش‌های ارائه شده از سوی سایر محققین نشان دهنده پایداری نسبتا خوب و بار زیست محیطی کم این سیستم است. بنابراین، با افزایش کارایی مصرف انرژی از طریق بهینه نمودن مصرف نیروی کارگری، آب آبیاری و کود نیتروژن سیستم کشت انگور یاقوتی می‌تواند بعنوان الگوی مناسب در منطقه سیستان توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


[1]. Asgharipour, M.R., Mondani, F., & Riahinia, S. (2012). Energy use efficiency and economic analysis of sugar beet production system in Iran: A case study in Khorasan Razavi province.Energy, 44: 1078–1084
[2]. Beheshti Tabar, I., Keyhani, A., & Rafiee, Sh. (2010). Energy balance in Iran's agronomy (1990- 2006). Renewable and Sustainable Energy Review, 14: 849–855.
[3]. Brandt-Williams, S. (2002). Handbook of emergy evaluation: a compendium of data for emergy computation issued in a series of Folios. Folio 4. Emergy of Florida agriculture. Gainesville, Florida, USA: Center for Environ-mental Policy. University of Florida.
[4]. Brown, M.T., & Arding, J. (1991). Transformities working paper. Gainesville: Center for Wetlands, University of Florida.
[5]. Brown, M.T., & Ulgiati. S. (2004). Energy quality, emergy, and transformity: H.T. Odum’s contributions to quantifying and understanding systems. Ecological Modeling, 178: 201–13.
[6]. Buenfil, A.A. (2001). Emergy evaluation of water.Doctoral dissertation. University of florida.
[7]. Cavalett, O., & Ortega, E. (2009). Emergy, nutrients balance, and economic assessment of soybean production and industrialization in Brazil. Journal of Cleaner Production, 17: 762–771.
[8]. Feng, J., Lu, S., Fu, Z., & Tian, D. (2013). Emergy analysis of protected grape production system in China. Advanced Materials Research, 76: 3938-3942
[9]. Ghaley, B., & Porter, J. R. (2013). Emergy synthesis of a combined food and energy production system compared to conventional wheat (Triticum aestivum) production system. Ecological Indicators, 24: 534–542.
[10]. Haden, A. (2002). Emergy Analysis of Food Production at S & S Homestead Farm. S & S Center for Sustainable Agriculture. P, 1-33
[11]. Higgins, J. B. (2003). Emergy analysis of the Oak Openings region. Ecological Engineering, 21: 75–109.
[12]. La Rosa, A.D., Siracusa, G., & Cavallaro, R. (2008). Emergy evaluation of Sicilian red orange production. A comparisonbetween organic and conventional farming. Journal of Cleaner Production, 16: 1907-1914.
[13]. Lu, H.F., Bai, Y., Ren H., & Campbel, D. (2010). Integrated emergy, energy and economic evaluation production of rice and vegtable system in alluvial paddy fields: Implications for agricultural policy in china. Journal of Environmental Managment, 91: 2727-2735.
[14]. Martin, J.F., Diemont, S.A.W., Powel, A., Stanton, M., & Levy-Tacher, S. (2006). Emergy evaluation of the performance and sustainability of three agricultural systems with different scales and management. Agriculture Ecosystems and Environment, 115: 128-140.
[15]. Odum, H.T., & Odum, E. C.(1983). Energy Analysis Overview of Nations: Concepts and Methods. Working Paper. International Institute of Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, 469 pp.
[16]. Odum, H. (2007). Environment, Power, and Society for the Twenty-First Centurey. The Hierarchy of Energy. Columbia University Press, New York.
[17]. Odum. H., Brown, M.T., & Williams, S.B. (2000). Handbook of Emergy Evaluation, Environmental Engineering Sciences, University of Florida, Gainesville, 16 pp.
[18]. Ozkan, B., Akcaoz, H., and Fert, C. (2004). Energy input–output analysis in Turkish agriculture. Renewable Energy, 29: 39–51.
[19]. Ulgiati, S., Odum, H.T., & Bastianoni, S. (1994). Emergy use, environmental loading and sustainability. An Emergy Analysis of Italy. Ecological Modeling, 73: 215–268.
[20]. Wang, X., Chen, Y., Gao, W., Qin, J., Zhang, F., & Wu, X. (2014). Emergy analysis of grain production systems on large-scale farms in the North China Plain based on LCA. Agricultural Systems, 128: 66–78.
[21]. Zhang, L.X., Song, B., & Chen, B. (2012). Emergy-based analysis of four farming systems: insight into agricultural diversification in rural China. Journal of Cleaner Production, 28: 33-44.