تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع آب در دشت ارزوئیه؛ به کمک برنامه‌ریزی کسری فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.29252/aridbiom.7.2.21

چکیده

پایداری منابع آب مهم‌ترین سهم را در وجود و دوام سامانه‌های کشاورزی دارد و به میزان زیادی وابسته به الگوی کشت محصولات زراعی است. در این مطالعه الگوی بهینه کشت دشت ارزوئیه، کرمان براساس داده‌های سال زراعی 1393-1392 با هدف پایداری منابع آب تعیین گردید. هدف از این پژوهش، پیداکردن الگوی کشت بهینه‌ای است که در آن درآمد ناخالص را به ازای هر مترمکعب آب حداکثر کند و با کاهش مصرف آب در رسیدن به کشاورزی پایدار کمک نماید. بدین منظور از روش برنامه‌ریزی کسری فازی استفاده گردید. در آخر با الگوی کشت فعلی و برنامه‌ریزی خطی مقایسه شد. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه‌ریزی کسری فازی برای دستیابی به پایداری با الگوی کشت فعلی و برنامه‌ریزی خطی اختلاف زیادی دارد. همچنین با وجود کاهش بازده ناخالص کل در مدل برنامه‌ریزی کسری فازی، میزان بازده ناخالص در این نوع برنامه‌ریزی به ازای هر مترمکعب آب 10 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که حداکثرکردن بازده حاصل از کشت محصولات زراعی با رعایت پایداری منابع آب و حداقل‌کردن مصرف آب به نفع جامعه است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Amini Fosookhi, A., & Noori, S.H. (2011). sustainable evaluate and agricultural systems cultivation models determine according to exploitation optimal of water and soil sources by using of non-linear models of mathematical programming. Journal of Agricultural and Natural Sources Science, 15(54): 99-109 )in Farsi).
[2]. Bakhshudeh, M., & Baghestani, M. (2010). Water resources sustainable and optimal cultivation pattern in Iran; application of fractional programming. Journal of Economical Science, 1(4): 57-70, )in Farsi).
[3]. Barim Nezhad, V., & Yazdani, S. (2005). Stability analysis in water resource management in agricultural sector by Using of fractional programming; Case study: Kerman province, 63: 2-16 )in Farsi).
[4]. Chakraborty, M., & Gupta, S., (2002). Fuzzy mathematical programming for multi-objective linear fractional programming problem. Fuzzy Sets and Systems, 125: 335-342.
[5]. Daneshvar, M., SHahnoushi, N., Salehi, R., & Abadi, F. (2009). The determination of optimal crop pattern with aim of reduction in hazards of environmental. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 4 (4): 305- 310.
[6]. Duran Toksari, M. (2008). Taylor series approach to fuzzy multi-objective linear, fractional programming. Information Sciences, 17(8):1189-1204.        
[7]. Dutta, D., Tiwari, R.N., & Rao J. R, (1992). Multiple objective linear fractional programming, a fuzzy set theoretic approach. Fuzzy Sets and Systems, 52: 39–45.
[8]. Dutta, D., Tiwari, R.N., & Rao J.R., (1993). Fuzzy approaches for multiple criteria linear fractional optimization: a comment, Fuzzy Sets and Systems, 54: 347–349.
[9]. Hitosi, M.S., & Takahashi, Y.J., (1992). Pareto optimality for multi-objective linear fractional programming problems with fuzzy parameters. Information Sciences, 63: 33–53.
[10]. Hosseinzad, J., Namvar, A., Hayati, B., & Pishbahar, E. (2014). Determination of Crop Pattern with Emphasis on Sustainable Agriculture in the Lands Below the Alavian Dam and its Network. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 24(2): 41-54) in Farsi).
[11]. Hu, Y., Moiwo, J.P., Yang, Y., Han, Sh., & Yang, Y. (2010). Agricultural water-saving and sustainable groundwater management in Shijiazhuang Irrigation District, North China Plain. Journal of Hydrology, 393: 219-232.
[12]. Kohansal, M.R., & Firooz Zarea, A. (2008). Determining optimal cultivation model corresponding with organic agriculture Application of Multiple-objective Linear Fuzzy Fractional Programming, Case study: North Khorasan province. Journal of Agricultural and Economic Development, 62(16): 1-13) in Farsi).
[13]. Luhanjula, M.K. (1984). Fuzzy approaches for multiple objective linear fractional optimizations. Fuzzy Sets and Systems, 13: 11-23.
[14]. Lundberg M., & Rich, K. (2002). Multimarket models and policy analysis: An application to Madagascar,Washington, DC: World Bank (Processed).
[15]. Majidi, N., Alizadeh, A., & Ghorbani, M., (2011). Determining the Optimum Cropping Pattern In Same Direction With Water Resources Management Of Mashhad-Chenaran Plain. Journal of Water and Soil, 25(4): 776-785 )in Farsi).
[16]. Meteorological Organization of Kerman province, (2016).
[17]. Nykowski, Z., & Zolkiski, A. (1985). compromise procedure for the multiple objective linear fractional programming problem. Operational Research, 19: 91–97.
[18]. Pal, B.B., Moitra, B.N., & Maulik, U. (2003). A goal programming procedure for fuzzy multi-objective linear fractional programming problem. Fuzzy Sets and Systems, 139: 395–405.
[19]. Sabouhi Saboni, M. (2013). Application programming in agricultural economics with an emphasis on using Excel software, Noore Elm of Tehran Publishers, Zabol Universit) in Farsi).
[20]. Zamani, O., Sabouhi Saboni, M., & Nader, H. (2011). Determining Cropping Pattern Corresponding Sustainable Agriculture by Using Multi-objective Fuzzy Fractional programming: Case study of Piranshahar City. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 20(4): 101-112 )in Farsi).
[21]. Zimmermann, H.J., & Zysno, P. (1980). Latent connectives in human decision making. Fuzzy Sets and Systems, 4: 37-51.