بررسی اثر سرما و یخبندان روی درختان انار در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مناطق‌ خشک، از جمله استان یزد، محل اصلی کشت و کار و تولید اقتصادی انار کشور می­باشد. پایین بودن مقدار بارندگی، تابستان­های گرم و خشک، زمستان­های سرد و سوزان و تنش­های محیطی، به­ویژه خشکسالی و سرمازدگی، از ‌ویژگی­های‌ اقلیمی این مناطق است. بر اساس داده­های مهم اقلیمی، سرما و یخبندان سال 1386 یک رویداد کم­­نظیر برای این مناطق بود. بنابراین بررسی اثرات آن بر روی درختان انار بلافاصله پس از وقوع شروع و به مدت 2 سال ادامه یافت. در اجرای این تحقیق از 180 باغ انار در مناطق عمده­ی انارکاری استان یزد بازدید و ضمن بررسی آثار خسارت در محل و مصاحبه با باغ­دار نسبت به تکمیل پرسش­نامه اقدام شد. فرضیات این قسمت از تحقیق، براساس داده­های به­دست آمده از پرسشنامه و با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه (T-Test) در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. به­ طور همزمان، با نظر گرفتن شرایط اقلیمی و به روش نمونه­برداری خوشه­ای، تعداد 22 محل و در هر محل 3 باغ با کیفیت مدیریتی خوب، متوسط و ضعیف در مناطق عمده انارکاری استان انتخاب گردید. سپس در هر باغ، به­صورت تصادفی، تعداد 10 اصله درخت هم سن، از رقم غالب منطقه انتخاب و عوامل مورد نظر، از جمله شدت خسارت سرما، روی آنها بررسی و یادداشت برداری شد. فرضیات مطرح در این قسمت نیز براساس داده­های حاصل از مشاهده و بررسی در محل، با استفاده از آزمون میانگین دو جامعه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد بیش­تر باغ­های انار استان به میزان قابل توجهی از سرما و یخبندان دی ماه 1386 خسارت دیده­اند. همچنین درختان انار شیرین نسبت به ترش، ارقام پوست سفید نسبت به پوست قرمز، درختان مسن نسبت به جوان و باغ­های با مدیریت ضعیف در مقایسه با باغ­های با مدیریت خوب، روی مؤلفه­های عملکرد، کیفیت میوه و درخت آسیب بیشتری دیدند. اما، در یخبندان­های شدید این مقاومت شکسته شده و خسارت بر روی تمام ارقام مشاهده می­گردد. ریشه درختان انار سرمازده در تمام مناطق و در تمامی ارقام، اعم از جوان یا مسن و با مدیریت ضعیف یا خوب، حتی در دمای ˚C 24- سالم مانده و پاجوش فراوان تولید نموده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


Akhyani, A., & Shakeri, M. (1989) Identification of plant parasitic nematodes fauna in Isfehan and Yazd provinces. Proceedings of the Symposium of Study on pomegranate Zonular Problems, Yazd Agriculture Organization, , 34-38 Alavi, A., & Zakeii, Z. (1985) Diseases of crown and root rot of pomegranate. Iranian Journal of Plant Pathology, 21 (4), 70 Askari, M. A., & Sepehvand, K. M. (2005) Study on compatibility of 10 cultivars of pomegranate in Karaj climatological conditions and determination of their frostbite damages. Proceedings of the 4th Iranian Horticulture Science Congress, Mashhad, , 1-91 Gahramanian, G. R. (2005) Study of orchard surface management effects in saving of solar energy and control of chilling Proceedings of the Scientific and Applied Symposium on Chilling and Frost Damage Control, Jahad-e-Agriculture Organization of Yazd, , 214-218 Ghobadian, A. (1990) Iranian natural resources, Shahid Bahonr University Kerman, , 1-480 Kargar Bideh, A. (1989) survey of plant parasitic nematodes associated with roots of fruit trees (Pomegranate, Pistachio and Almond) of Yazd province, MSc. Thesis, Agriculture College of Tarbiat Moddarres University, Kevin, R. D., & Erik, D. W. (2009) Commerical pomegranate (Punica granatum L.) production in California. 2nd International Symposium on Pomegranate Fruits, University of Agricultural Sciences, Dharwad, India, , 33-41 Khosh khui, M., Shaybanym, B., Rouhani, I., & Tafazoli, E. (1985) Principles of Horticulture, Shiraz University, , 1-553 Kucherova, T. P. (1976) The resistance of pomegranate to dehydration and low temperature during the autumn-winter period, Hor. Abst., 47 Kulenkamp, A. & et al. (1985) Biological, morphological and ecological peculiarities of the pomegranate. Hort. Abst., 56 Livestrong, (2011) Growing requirements for pomegranate trees. Retrieved May, 2, 2011, from http://www.livestrong.com/ article/ 189812- growing- requirements- for –pomegranate-trees Mahmoodzadeh, H. (2005) Study of optimal nutrition effects and including factors in growth delaying of Vitis vinifera var. Sefid-e-Bidaneh for control of chilling. Proceedings of the Scientific and Applied Symposium on Chilling and Frost Damage Control Jahad-e-Agriculture Organization of Yazd. , 210-214 Mirmohammadi Meibodi, S. A. M. (2004) Management of cold and freezing stress in crops and garden plants, Jahad-e-Daneshgahi, Isfahan University of Thechnology, , 1-312 Mirmohammadi Meibodi, S. A. M. (2004) Physiologial and breeding aspects of cold and freezing stress in crops. Golbon publisher, , 1-336 Popenoe, W. (1974) Manual of tropical and subtropical fruits. McMillan Company, New York. Ranjbar, H., Zolfegharinasab, R., Ghasem nezhad, M., & Sarkhosh, A. (2007) Effect of methyl jasmonate on inducing chilling tolerance in pomegranate fruits (Malas Save), Pajouhesh-va-Sazandegi in Agronomy & Horticulture, 20 (2), 43-49 Selahvarzi, Y., Tehranifar, A., & Davarinejad, G., & Nemati, H. (2009) Bio-index study of pomegranate (Punica granatum L.) 2nd International Symposium on Pomegranate and Minor Including Mediterranean fruits, University of Agricultural Sciences, Dharwad, India , 1-113 Shakeri, M., Ashkan, M., & Zakiei, Z. (1991) Studies on causes of decline in pomegranate trunks 10th Iranian Plant Protection Congress, Karaj , 187 Shakeri, M., & Ashkan, M. (1995) Study on control of sunscald injury to pomegranate trunk in Yazd province, Proceedings of the 12th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, , 237 Shakeri, M., & Ashkan, M. (1995) Final report of project: Evaluation of effects of coldness, heat and sun shining on decline of pomegranate trunks Agricultural Research Center of Yazd, , 26 Shakeri, M., & Sadat Akhavy, S. Y. (2003) Pests and diseases of pomegranate, Tasbih Publisher, , 126 Shakeri, M., & Vakili, A. (2005) Study on damage of spring chilling and frost in Yazd province in 2005, Proceedings of the Scientific and Applied Symposium on Chilling and Frost Damage Control Jahad-e-Agriculture Organization of Yazd , 214-218 Shakeri, M., Ashkan, M., & Zakiei, Z. (2006) Sunscald of pomegranate trunk and its controlling methods Iranian Journal of Agriculture Science 37 (1), 93-100 Shakeri, M., & Dehghani, D. (2007) Comparison of 11 cultivars of Yazd province pomegranates Pajouhesh-va-Sazandegi in Agronomy & Horticulture 20 (4), 131-142 Shakeri, M. (2008) Technical principles for creating of pomegranate garden Jahad-e-Agriculture Organization of Yazd, , 24 Shakeri, M., & Tavakoli, M. (2008) Final report of project: Evaluation of effects of winter coldness and frost of 2007 on important pests and important field and horticulture crops in Yazd province, Vol. 1: Study of aerology indexes of 2007 in Yazd province) Agricultural & Natural Resources Research Center of Yazd, , 259 Shaseets, D., Du Bois, M. L., & Williamson, J. G. (2011) The pomegranate Retrieved May, 2, 2011, from http://edis. Ifas. ufi. edu.mgo56 Team work (2011) The climate for growing pomegranate Plants. Retrieved May, 2, 2011, from http://www. livestrong.com/article/ 189812-growing-requirements-for pomegranate-trees Westwood, M. N. (1991) Temperate-zone pomology, Rasoulzadegan, Y., Isfahan University of Technology , 795 Zakeii, Z., Ashkan M., & Ershad, J. (1991) Etiology of crown and root rot of pomegranate in Central and Tehran provinces Proceedings of the 10th Iranian Plant Protection Congress, Kerman , 133 Zamani, Z. (1990) A study of some important characteristicts of pomegranate cultivars MSc. Thesis, Agriculture college of Tehran University , 1-185