نویسنده = محمد رضا کوثری
برآورد تبخیر و تعرّق گیاه مرجع با استفاده از روش فائو-پنمن- مانتیث و پهنه‌بندی آن در استان یزد

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 25-33

طاهره شرقی؛ حسین بری ابرقویی؛ محمد امین اسدی؛ محمد رضا کوثری


آنالیز حساسیت چهار رابطه برآورد زمان تمرکز در حوزه های آبخیز

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 57-67

محمد رضا کوثری؛ محمد علی صارمی نایینی؛ مهدی تازه؛ محمد رحیم فروزه