کلیدواژه‌ها = آللوپاتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه دارویی اسفند ( .Peganum harmala L)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-138

فاطمه هوشمندزاده؛ حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمد علی حکیم زاده


2. اثر آللوپاتی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) بر دو گونه مرتعی Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-14

رضا باقری؛ ناهید حمزه نژاد