کلیدواژه‌ها = مناطق خشک
اثرسنجی پروژه‌های احیایی مرتع مبتنی بر شاخص‌های پایداری خاک در مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع استان یزد)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

محمدرضا احمدی رکن آبادی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند


بررسی تأثیر خشکسالی بر رویداد گردوغبار استان کرمان با استفاده از داده های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 133-151

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محسن ابراهیمی؛ مریم میراکبری؛ مجتبی سلیمانی ساردو


مقایسه تحمل به خشکی ارقام ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از شاخص های تحمل

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 175-191

محمدرضا نقوی؛ عیسی پیری؛ معروف خلیلی؛ ابوالفضل توسلی


بررسی رابطه بین بعد فراکتال و ویژگی‌های مورفومتریک شبکه‌زهکشی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد-اردکان)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-16

مژده محمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ زین العابدین حسینی


پیش‌بینی فصلی بارش بر مبنای ارتباط با سیگنال‌های هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک یزد

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 151-164

محمدرضا کوثری؛ اسماعیل سهیلی؛ یعقوب نیازی


استفاده از روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده گونه تاغ (Halloxylon ammodenderon C.A.May)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 37-47

ندا همتی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی


بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-107

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری


ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 95-102

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی


بررسی کارایی برخی از روش های جداسازی جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نمیه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیزحبله رود)

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 10-22

مهدی حسنی؛ آرش ملکیان؛ محمد رحیمی؛ مسعود سمیعی؛ محمد رضا خاموشی


تخمین درصد پوشش گیاهی منطقه خشک ایران مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه شیطور، بافق)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 25-38

روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی