نویسنده = شمس الدین سعید، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و مقادیر یونی سیاه دانه (Nigella Sativa L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 20-30

اصغر رحیمی؛ محدثه شمس الدین سعید؛ فریدا اعتمادی