نویسنده = طباطبایی زاده، منیرالسادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه های رویشی گونه Artemisia sieberi در ارتباط با متغیرهای بارندگی و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در مراتع استپی یزد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 52-62

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ احمد اخوتیان؛ منیرالسادات طباطبایی زاده