نویسنده = دستورانی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات بارش و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک، دشت مشهد–چناران در خراسان رضوی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-19

مصطفی دستورانی؛ چوقی بایرام کمکی؛ حسن خسروی؛ زهرا قلیچی پور