کلیدواژه‌ها = شاخص‌های تحمل
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-9

امین آناقلی؛ جواد روستا؛ آرمان آذری


2. ارزیابی هیبرید‌های جدید چغندرقند براساس شاخص‌های تحمل به تنش در شرایط شور

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 44-54

زهرا عباسی؛ احمد ارزانی؛ محمد مهدی مجیدی؛ پریسا مشایخی