نویسنده = اسدپور، رحمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از اثرهای تهاجمی گونة کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 54-64

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ رحمان اسدپور