نویسنده = عرفان زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بانک بذر خاک مناطق چرا شده و چرانشده در عمق های مختلف خاک

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 64-74

رضا عرفان زاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی