نویسنده = هوشمندزاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه دارویی اسفند ( .Peganum harmala L)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-138

فاطمه هوشمندزاده؛ حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمد علی حکیم زاده