نویسنده = دهقان، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی‌های ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-65

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ ابراهیم مسگری؛ حمیده دهقان