کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی‌های ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 51-65

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ ابراهیم مسگری؛ حمیده دهقان


ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 95-102

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی