کلیدواژه‌ها = پرولین
بررسی شاخص‏ های فیزیولوژیکی و رویشی در کشت مخلوط ارزن (Panucum miliaceum) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) در شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 25-34

ناهید بشری؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا غفاریان


اثر تیمار بذر بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عملکرد گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-13

فهیمه هلالی سلطان احمدی؛ محمد رضا عامریان؛ مهدی قیاسی؛ حمید عباس دخت


تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 83-93

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین؛ محمودرضا تدین؛ علی صفار


بررسی تأثیر تنش شوری بر سه گونه ی کهور (Prosopis Juliflora, P. cineraria, P. koelziana) در مراحل جوانه‌زنی و دانه‌رست

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 51-62

زینب سلیمانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودائی‌زاده