کلیدواژه‌ها = خشکی
مقایسه تحمل به خشکی ارقام ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از شاخص های تحمل

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 175-191

محمدرضا نقوی؛ عیسی پیری؛ معروف خلیلی؛ ابوالفضل توسلی


اثر محلول پاشی کودآهن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea) تحت تیمارهای کم‌آبی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 53-70

سارا خراسانی‌نژاد؛ حسین گرگینی شبانکاره؛ ملیحه آزادی؛ زهرا مهاجروطن


بررسی بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait) در دوره‌های مختلف آبیاری

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 28-38

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی


بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (.Thymbra spicata L)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 42-53

اصغر مصلح آرانی؛ مصطفی نادری؛ اعظم غلام نیا؛ عبد السلام پیری؛ مهرداد کهزادیان