کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی نتایج پنج ساله رویش و زنده‌مانی شش گونه درختی در فضای سبز شهر رباط کریم در شرایط عدم‌قطعیت اقلیمی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 107-119

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری‌پور؛ دنیا رحمانی‌حصار