کلیدواژه‌ها = زیست توده
اثر تنش خشـکی بر برخی صفــات زراعی و فیزیولوژیکی توده‌های شنبلیله‌ بومی ایــران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 95-101

داود صادق زاده اهری؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ احمد عمری


تعیین نیاز آبی تاغ (Haloxylon aphyllum) به روش آزمایش mهای لایسیمتری

دوره 1، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 14-23

محمدهادی راد؛ محمدعلی مشکوه؛ مهدی سلطانی؛ محمدرضا میرجلیلی