کلیدواژه‌ها = جوانه زنی
بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گونه آسمانی گچ دوست (Anabasis calcarea)

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 75-82

مریم منصوری شوازی؛ محمد علی حکیم زاده؛ محمد زارع ارنانی؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ اصغر مصلح آرانی


اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و مقادیر یونی سیاه دانه (Nigella Sativa L.)

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 20-30

اصغر رحیمی؛ محدثه شمس الدین سعید؛ فریدا اعتمادی