کلیدواژه‌ها = تنش شوری
ارزیابی هیبرید‌های جدید چغندرقند براساس شاخص‌های تحمل به تنش در شرایط شور

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 44-54

زهرا عباسی؛ احمد ارزانی؛ محمد مهدی مجیدی؛ پریسا مشایخی


بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گونه آسمانی گچ دوست (Anabasis calcarea)

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 75-82

مریم منصوری شوازی؛ محمد علی حکیم زاده؛ محمد زارع ارنانی؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ اصغر مصلح آرانی