نویسنده = حسین ملکی نژاد
تعیین توزیع آماری مناسب برای محاسبه شاخص RDI در مناطق خشک (مطالعه موردی: ایران مرکزی)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 105-121

سعید معینی فر؛ محمد امین اسدی؛ حسین ملکی نژاد؛ علی طالبی


امکان سنجی تغذیه مصنوعی در دشت تایباد با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 1-13

احمد اشتیاقی جو؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جواد چزگی


بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-107

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری


اولویت بندی مکان های مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل های تصمیم گیری در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 83-95

جواد چزگی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد نخعی