نویسنده = اصغر مصلح آرانی
تأثیر سیستم کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه علف ‌لیمو (Cymbopogon citratus)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-19

پرویز علیزاده؛ حمید سودایی‌زاده؛ اصغر مصلح‌آرانی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


مقایسه شاخص تحمل به آلودگی در دو گونه تاغ (Haloxylon aphyllum) و قره‌داغ (Nitraria schoberi) تحت شرایط گرد و غبار

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 153-161

محمود نجفی زیلایی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حسن اعتصامی؛ مهری دیناروند


بررسی شاخص‏ های فیزیولوژیکی و رویشی در کشت مخلوط ارزن (Panucum miliaceum) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) در شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 25-34

ناهید بشری؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا غفاریان


استفاده از روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده گونه تاغ (Halloxylon ammodenderon C.A.May)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 37-47

ندا همتی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی