نویسنده = محمد علی صارمی نایینی
آنالیز حساسیت چهار رابطه برآورد زمان تمرکز در حوزه های آبخیز

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 57-67

محمد رضا کوثری؛ محمد علی صارمی نایینی؛ مهدی تازه؛ محمد رحیم فروزه