نویسنده = غلامحسن رنجبر
اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و وزن خشک در کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor) و کوشیا (Bassia indica)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 14-30

هادی پیراسته انوشه؛ غلامحسن رنجبر؛ سیدعلی طباطبایی


تعیین آستانه تحمل به شوری گونه‌های سالیکورنیا با استفاده از آب خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 103-112

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیرسته انوشه


بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر ژنوتیپ‏های برتر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-78

لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ غلامحسن رنجبر؛ داوود افیونی