دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 
1. پایش خشکسالی هواشناسی در استان هرمزگان مبتنی بر شاخص‌های چندمتغیره آماری و احتمالاتی

صفحه 1-17

زهرا اژدری؛ ام البنین بذرافشان؛ جواد بذرافشان؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


7. مقایسه روش های نمونه برداری قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد درصد زنده مانی نهالکاری کانون‌های گردوغبار

صفحه 99-111

سجاد عالی محمودی سراب؛ کورش بهنام فر؛ مهری دیناروند؛ محمد فیاض؛ کهزاد حیدری؛ سیدعبدالحسین آرامی؛ مرجان سعیدی؛ سیدصفی الله سجادی نیا


10. ویژگی‌های رویشی لگجی (Capparis spinosa) تحت تأثیر پرایمینگ زیستی، شیمیایی و مکانیکی

صفحه 149-158

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ سیدحسن کابلی؛ فرهاد رجالی؛ علی اصغر ذوالفقاری


12. مقایسه تحمل به خشکی ارقام ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از شاخص های تحمل

صفحه 175-191

محمدرضا نقوی؛ عیسی پیری؛ معروف خلیلی؛ ابوالفضل توسلی