دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
3. توسعه و کاربرد دو الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر شدت فرسایش بادی

صفحه 31-45

ایرج کوچمی ساردو؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علی اصغر بسالت‌‌پور


5. بررسی تناسب رویشگاهی استقرار گونه وشاءDorema ammoniacum در مراتع سبز دشت بافق، استان یزد

صفحه 62-77

مصطفی زارع؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ حسین پیری صحراگرد؛ رئوف مصطفی زاده


12. بررسی انگیزه های مؤثر بر ترک شکار توسط شکارچیان (مطالعه موردی: استان یزد)

صفحه 163-172

محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ زینب یعقوبی مقدم؛ حمید سودایی زاده