دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-110 
2. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک سه گونه چمن در شرایط تنش خشکی

صفحه 11-27

مریم تاتاری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ اصغر موسوی؛ نعمت اله اعتمادی


8. ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

صفحه 95-102

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی