دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-105 
3. بررسی علل هیدروژئومورفولوژیکی تشکیل الگوهای چندضلعی در شق‌های دشت یزد-اردکان

صفحه 31-43

اصغر زارع چاهوکی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سیدمهدی حسینی