دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
5. بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (.Thymbra spicata L)

صفحه 42-53

اصغر مصلح آرانی؛ مصطفی نادری؛ اعظم غلام نیا؛ عبد السلام پیری؛ مهرداد کهزادیان


6. بررسی برخی از اثرهای تهاجمی گونة کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"

صفحه 54-64

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ رحمان اسدپور