پایش فرونشست دشت ابرکوه یزد با استفاده از فن تداخل سنجی راداری مبنی بر پراکنش‌گرهای پایا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران.

10.29252/aridbiom.2020.1821

چکیده

فن تداخل سنجی راداری به‌عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات تغییرات سطحی پوسته زمین است که بر اساس اختلاف‌فاز دو زوج تصویر در بازه زمانی متفاوت به تعیین جابه‌جایی پوسته زمین می‌پردازد. از کاربردهای این فن می‌توان به بررسی فرونشست زمین اشاره نمود. فرونشست در واقع پایین رفتن سطح زمین به دلیل عوامل انسانی و طبیعی است. استخراج زیاد از منابع زیرزمینی به‌ویژه آب از علل فرونشست در بسیاری از دشت‌های ایران محسوب می‌شود. در تحقیق پیش رو به بررسی فرونشست دشت ابرکوه واقع در استان یزد پرداخته‌شده است. مطالعات آب‌‌شناسی در این منطقه نشان‌دهنده افت سطح آب زیرزمینی به میزان 0/6 متر در سال است. با توجه به بررسی‌های زمین‌شناسی، وجود کارست‌ها و رس با واگرایی بالا در منطقه از دلایل فرونشست بیان‌شده‌اند. با استفاده از فن تداخل سنجی راداری در بازه زمانی 2003 تا 2005 با استفاده از 12 تصاویر ماهواره‌ای Envisat، متوسط سرعت فرونشست در منطقه برآورد شد. در منطقه ابرکوه بیشینه میزان فرونشست 2 تا 3 سانتیمتر و در منطقه مهردشت 5 سانتیمتر در سال مشخص‌شده است. برای اعتبارسنجی محاسبات از مطالعات ترازیابی دقیق در سال‌های 1364 تا 1380 استفاده شد که با نتایج حاصله از تداخل سنجی به‌صورت تقریبی تطابق دارد. دلایل این اختلاف نیز یکسان نبودن بازه زمانی دو داده موجود و خطای فن تداخل سنجی است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Abarghoui, S. (2014). Studies of the Karst and its Effect on Structures, Bachelor’sThesis, Faculty of Civil Engineering, Yazd University. (in Farsi)
[2]. Ajourlo, P. & Samiei, S. (2018). The Result of the Subsidence of the Local Mechanisms in Tehran City in 2014-2018 By Sentinel-1A Radar interferometry, Geospatial Information Technology. (in Farsi)
[3]. Ajourlo, P. (2019). Feasibility of using radar interferometry time series to monitor subsidence caused by subway construction and civil infrastructure in Tehran, Master's Thesis, Faculty of Surveying Engineering, University of Tehran. (in Farsi)
[4]. AkhavanGhalibaf, M., Bidoki, H. & Mehrnahad, H. (2014). The Role of Clay Mineralogical Features in the Intensity of Subsidence of Yazd Abarkouh Plain, Geographical Research on Desert Areas, 3(1), 207-228. (in Farsi)
[5]. Alibakhshi, H. R. (2016). Investigating the subsidence rate of Varamin plain using geodetic tools of Precision Levelling data, GPS and InSAR radar images, Master's degree, Faculty of Surveying Engineering, Shahrood University of Technology. (in Farsi)
[6]. Amighpey, M. & Arabi, S. (2009). Yazd Subsidence Research Project Report Using Radar Interferometry and Precision Alignment, National Survey Organization. (in Farsi)
[7]. Amighpey, M., Arabi, S. & Talebi, A. (2009). Investigation of Yazd Subsidence by Radar Interferometry and precise levelling, Geoscience, 20(77), 157-164. (in Farsi)
[8]. Bhattarai, R., Alifu, H., Maitiniyazi, A. & Kondoh, A. (2017). Detection of land subsidence in Kathmandu valley, Nepal, using DInSAR technique, Land, 6(2), 39-54.
[9].  Bidoki, H. (2015). Investigation of the Effect of Soil Factors and Clay Mineralogy Developments on Earth Fissures and Subsidence in the Abarkuh Plain, Master's Thesis, Faculty of Natural Resources and Desert Studies, Yazd Universit. (in Farsi)
[10].Calo, F., Notti, D., Galve, J.P., Abdikan, S., Gorum, T., Pepe, A. & Balik, F. (2017). DInSAR based detection of land subsidence and correlation with groundwater depletion in Konya plain, Turkey, Remote sensing, 9(1), 83-98.
[11].Hanssen, R. F. (2001). Radar Interferometry; Data Interpretation and Analysis, Ph.D. Thesis, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology.
[12].Karam, A., Ziaeian, P. & Mohasel, N. A. (2012). Investigating the Factors Affecting the Occurrence of Sinkholes in Abarkuh Plain and Mapping Hazardous Areas, Geographical Research on Desert Areas, 1(1), 17-34. (in Farsi)
[13].Maghsoudi, Y. & Mahdavi, S. (2015). Basics of Radar Remote Sensing, Tehran, Khaje Nasiruddin Toosi University Press. (in Farsi)
[14].Motagh, M., Shamshiri, R., Haghighi, M.H., Wetzel, H.U., Akbari, B., Nahavandchi, H., Roessner, S. & Arabi, S. (2016). Quantifying groundwater exploitation induced subsidence in the Rafsanjan plain, southeastern Iran, using InSAR time series and situ measurements. Engineering Geology, 218, 134-151.
[15].Sheikhahmadi, S. P. (2017). Assessment of sinkholes using aerial and radar satellite imagery, Master's Thesis, Faculty of Surveying Engineering, University of Tehran. (in Farsi)
[16].Tong, X., Schmidt, D. (2016). Active movement of the Cascade landslide complex in Washington from a coherence-based InSAR time series method, Remote Sensing of Environment, 186, 405-415.