تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 73-84

شیر علی کوهکن؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری


بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گونه آسمانی گچ دوست (Anabasis calcarea)

دوره 1، شماره 4، مهر 1390، صفحه 75-82

مریم منصوری شوازی؛ محمد علی حکیم زاده؛ محمد زارع ارنانی؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ اصغر مصلح آرانی


واکاوی رابطه میان PM10، PM2.5 با دید افقی به تفکیک کد همدیدی با کاربست الگوریتم ژنتیک در شهریزد

دوره 8، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 77-90

مهدی دهقان؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ مهران فاطمی


ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-94

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست


تأثیر تلقیح باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تحمل به شوری نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 81-94

محمد بهمنی؛ سید غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی


بررسی تأثیر مواد مختلف اصلاحی بر برخی ویژگی¬های فیزیکی- شیمیایی خاک¬های شور و سدیمی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-97

نجمه یزدان پناه؛ ابراهیم پذیرا؛ علی نشاط؛ مجید محمودآبادی


اولویت بندی مکان های مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل های تصمیم گیری در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 83-95

جواد چزگی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد نخعی


اثر هالوپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی لگجی (Capparis spinosa var. parviflora)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 79-83

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری


بررسی ارتباط خشکسالی و تغییرات NDVI در تیپ های مختلف پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مراتع جنوب استان یزد)

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 85-101

هادی زارع خورمیزی؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمد حسین مختاری؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


ارزیابی ارتباط کاربری اراضی و آلودگی نیترات منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه-دهگلان واقع در استان کردستان)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 86-90

امید رحمتی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ نریمان محمودی؛ مهتاب زمانی راد


بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های کنجد در مراحل مختلف رشدی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 90-95

فاطمه افشاری؛ پوراندخت گلکار؛ قاسم محمدی نژاد


اثر تنش خشـکی بر برخی صفــات زراعی و فیزیولوژیکی توده‌های شنبلیله‌ بومی ایــران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 95-101

داود صادق زاده اهری؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ احمد عمری


بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-107

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری