کلیدواژه‌ها = مالون دی آلدهید: پراکسید هیدروژن
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌چه و ساقه‌چه ارقام مختلف یونجه (Medicago Sativa L.)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-43

مالک مقصودی؛ جمشید رزمجو؛ مهدی قیصری