کلیدواژه‌ها = پتاسیم
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و وزن خشک در کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor) و کوشیا (Bassia indica)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 14-30

هادی پیراسته انوشه؛ غلامحسن رنجبر؛ سیدعلی طباطبایی


2. تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-93

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین؛ محمودرضا تدین؛ علی صفار