کلیدواژه‌ها = پوآ پراتنسیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک سه گونه چمن در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-27

مریم تاتاری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ اصغر موسوی؛ نعمت اله اعتمادی